گروه مشاوره

دبیرستان در ارتباط با فعالیت‌های مشاوره ای و تحصیلی تلاش اصلی خود را بر شناخت مسائل و مشکلات خاص دانش آموزان قرار می‌دهد تا بتواند با برقراری ارتباط مطلوب با دانش آموزان و والدین بر مشکلات احتمالی فائق آمده و راحت‌تر آن‌ها را حل نماید.
به طور کلی سعی شده است که مطالب ارائه شده بیشتر جنبه کاربردی داشته باشد تا نظری، به طور مثال مطالبی از قبیل : معرفی مشاوره و راهنمایی در مدرسه برای تک تک دانش آموزان، تلاش به برقراری ارتباط عاطفی و دوستانه با دانش آموزان، برنامه ریزی درسی و بررسی اثرات مطلوب یک برنامه خوب در آموزشی هدفمند، آموزش نحوه تنظیم یک برنامه مناسب و متناسب با توانایی‌های فردی هر دانش آموز، معرفی شاخه‌ها و رشته های تحصیلی در مقطع متوسطه و همچنین پیگیری خاص و فردی در ارتباط با دانش آموزانی که دارای مشکلات درسی، شخصیتی، خانوادگی یا رفتاری هستند.

Back to Top