کتابخانه

کتابخانه دبیرستان با بیش از شش هزار جلد کتاب شامل: موضوعات دینی و اخلاقی، علمی، کمک آموزشی، داستانی، روانشناسی، اجتماعی، ادبی، سیاسی و... به امانت در اختیار دانش آموزان جهت استفاده قرار می‌گیرد.
همچنین کتابخانه مجازی دبیرستان که به صورت یک شبکه داخلی می‌باشد از طریق یک ساختار نمایشی قابل دسترسی با قالب بندی PDF رایانه ای حدود سه هزار جلد کتاب به صورت الکترونیکی در دسترس دانش آموزان، والدین و کارکنان قرار می‌دهد.

Back to Top