همایش های حضوری والدین و دانش آموزان

بعد از ثبت نام اینترنتی داوطلبان، دانش آموزان و والدین آنان به صورت گروه های ۲۵ الی ۳۰ نفره به محل دبیرستان دعوت می‌شوند. در این همایش‌ها دانش آموزان فرم‌های مخصوص راجع به اطلاعات علمی، هنری و توانمندی‌های خود را پر کرده و از برخی امکانات آموزشی، پرورشی و ورزشی بازدید می‌نمایند. سپس مدیر و معاون دبیرستان پس از گزارش روند عملکرد دبیرستان در یک سال تحصیلی به تمامی سؤالات اولیاء و دانش آموزان به صورت حضوری جواب می‌دهند.

Back to Top