مرحله چهارم آزمون​های آزمایشی سازمان سنجش سال تحصیلی ۹۳ - ۹۲

وضعیت عنوان دریافت
سوالات آزمون آزمایشی مرحله چهارم تعاونی سازمان سنجش بهمن‌ماه ۱۳۹۲ - عمومی
سوالات آزمون آزمایشی مرحله چهارم تعاونی سازمان سنجش بهمن‌ماه ۱۳۹۲ - گروه آزمایشی علوم ریاضی
سوالات آزمون آزمایشی مرحله چهارم تعاونی سازمان سنجش بهمن‌ماه ۱۳۹۲ - گروه آزمایشی علوم تجربی
سوالات آزمون آزمایشی مرحله چهارم تعاونی سازمان سنجش بهمن‌ماه ۱۳۹۲ - گروه آزمایشی علوم انسانی
سوالات آزمون آزمایشی مرحله چهارم تعاونی سازمان سنجش بهمن‌ماه ۱۳۹۲ - گروه آزمایشی هنر
سوالات آزمون آزمایشی مرحله چهارم تعاونی سازمان سنجش بهمن‌ماه ۱۳۹۲ - گروه آزمایشی زبان
پاسخ سوالات آزمون آزمایشی مرحله چهارم تعاونی سازمان سنجش بهمن‌ماه ۱۳۹۲ - گروه آزمایشی علوم ریاضی
پاسخ سوالات آزمون آزمایشی مرحله چهارم تعاونی سازمان سنجش بهمن‌ماه ۱۳۹۲ - گروه آزمایشی علوم تجربی
پاسخ سوالات آزمون آزمایشی مرحله چهارم تعاونی سازمان سنجش بهمن‌ماه ۱۳۹۲ - گروه آزمایشی علوم انسانی
پاسخ سوالات آزمون آزمایشی مرحله چهارم تعاونی سازمان سنجش بهمن‌ماه ۱۳۹۲ - گروه آزمایشی هنر
پاسخ سوالات آزمون آزمایشی مرحله چهارم تعاونی سازمان سنجش بهمن‌ماه ۱۳۹۲ - گروه آزمایشی زبان

Back to Top