برنامه موقت کلاس 1 / 4 ریاضی

  ١ ٢ ٣ ٤ ٥ ٦ ۷ ۸
شنبه زبان هندسه فیزیک فیزیک
یکشنبه ریاضیات گسسته شیمی حساب دیفرانسیل شیمی
دوشنبه - - - -
سه شنبه ریاضیات گسسته حساب دیفرانسیل فیزیک حساب دیفرانسیل
چهارشنبه ادبیات فارسی عربی هندسه -
پنجشنبه - دینی - -

برنامه موقت کلاس 1 / 4 تجربی

  ١ ٢ ٣ ٤ ٥ ٦ ۷ ۸
شنبه فیزیک شیمی فیزیک شیمی
یکشنبه زیست زمین شناسی زیست ریاضیات عمومی
دوشنبه - - - -
سه شنبه زبان ادبیات فارسی عربی -
چهارشنبه ریاضیات عمومی فیزیک ریاضیات عمومی -
پنجشنبه دینی - - -

برنامه موقت کلاس 2 / 4 ریاضی

  ١ ٢ ٣ ٤ ٥ ٦ ۷ ۸
شنبه فیزیک زبان - -
یکشنبه شیمی حساب دیفرانسیل ریاضیات گسسته حساب دیفرانسیل
دوشنبه - - - -
سه شنبه فیزیک ریاضیات گسسته حساب دیفرانسیل شیمی
چهارشنبه هندسه ادبیات فارسی عربی هندسه
پنجشنبه - دینی - -

برنامه موقت کلاس 2 / 4 تجربی

  ١ ٢ ٣ ٤ ٥ ٦ ۷ ۸
شنبه شیمی فیزیک شیمی -
یکشنبه زمین شناسی زیست ریاضیات عمومی زیست
دوشنبه - - - -
سه شنبه - زبان ادبیات فارسی عربی
چهارشنبه فیزیک ریاضیات عمومی فیزیک ریاضیات عمومی
پنجشنبه دینی - - -

برنامه موقت کلاس 3 / 4 ریاضی

  ١ ٢ ٣ ٤ ٥ ٦ ۷ ۸
شنبه هندسه فیزیک زبان -
یکشنبه حساب دیفرانسیل ریاضیات گسسته شیمی ریاضیات گسسته
دوشنبه - - - -
سه شنبه حساب دیفرانسیل فیزیک شیمی فیزیک
چهارشنبه عربی هندسه ادبیات فارسی -
پنجشنبه - دینی - -

 

Back to Top