برنامه موقت کلاس 1 / 3 ریاضی

  ١ ٢ ٣ ٤ ٥ ٦ ۷ ۸
شنبه ادبیات فارسی قرآن عربی جبر و احتمال جبر و احتمال
یکشنبه زبان فیزیک فیزیک هندسه
دوشنبه حسابان زبان فارسی عربی حسابان
سه شنبه هندسه شیمی فیزیک تاریخ
چهارشنبه شیمی حسابان ورزش دینی
پنجشنبه کامپیوتر - - -

برنامه موقت کلاس 1 / 3 تجربی

  ١ ٢ ٣ ٤ ٥ ٦ ۷ ۸
شنبه زبان زیست زیست زبان فارسی
یکشنبه فیزیک زیست قرآن دینی زمین شناسی
دوشنبه شیمی زیست عربی ادبیات فارسی ورزش
سه شنبه شیمی فیزیک تاریخ فیزیک
چهارشنبه ریاضی عربی ریاضی آمار
پنجشنبه پرورشی - - آزمایشگاه شیمی -

برنامه موقت کلاس 2 / 3 ریاضی

  ١ ٢ ٣ ٤ ٥ ٦ ۷ ۸
شنبه فیزیک ورزش قرآن عربی شیمی
یکشنبه حسابان حسابان فیزیک جبر و احتمال
دوشنبه دینی حسابان هندسه فیزیک
سه شنبه ادبیات فارسی عربی هندسه زبان فارسی
چهارشنبه زبان جبر و احتمال شیمی تاریخ
پنجشنبه - کامپیوتر - -

برنامه موقت کلاس 2 / 3 تجربی

  ١ ٢ ٣ ٤ ٥ ٦ ۷ ۸
شنبه زیست ریاضی زبان فارسی ریاضی
یکشنبه دینی قرآن زیست زمین شناسی فیزیک
دوشنبه ادبیات فارسی عربی زیست عربی تاریخ
سه شنبه فیزیک زیست زبان آمار
چهارشنبه ورزش شیمی شیمی فیزیک
پنجشنبه پرورشی - - - آزمایشگاه شیمی

برنامه موقت کلاس 3 / 3 ریاضی

  ١ ٢ ٣ ٤ ٥ ٦ ۷ ۸
شنبه عربی قرآن زبان فارسی زبان عربی
یکشنبه جبر و احتمال فیزیک ورزش فیزیک
دوشنبه حسابان هندسه دینی ادبیات فارسی
سه شنبه تاریخ فیزیک حسابان هندسه
چهارشنبه حسابان شیمی جبر و احتمال شیمی
پنجشنبه - - کامپیوتر -

Back to Top