برنامه موقت کلاس 1 / 1

  ١ ٢ ٣ ٤ ٥ ٦ ۷ ۸
شنبه ادبیات فارسی شیمی عربی زبان فارسی
یکشنبه ریاضی فیزیک ریاضی آزمایشگاه شیمی
دوشنبه مطالعات اجتماعی زبان دینی زبان عربی
سه شنبه فیزیک آزمایشگاه فیزیک ریاضی زیست
چهارشنبه کامپیوتر ورزش دینی شیمی
پنجشنبه پرورشی جبرانی آزمون المپیاد

برنامه موقت کلاس 2 / 1

  ١ ٢ ٣ ٤ ٥ ٦ ۷ ۸
شنبه ریاضی دینی ریاضی عربی زبان
یکشنبه فیزیک ریاضی آزمایشگاه شیمی ورزش
دوشنبه زبان ادبیات فارسی مطالعات کامپیوتر
سه شنبه عربی زیست آزمایشگاه فیزیک فیزیک
چهارشنبه شیمی زبان فارسی شیمی دینی
پنجشنبه پرورشی جبرانی آزمون المپیاد

برنامه موقت کلاس 3 / 1

  ١ ٢ ٣ ٤ ٥ ٦ ۷ ۸
شنبه عربی زبان فارسی ادبیات فارسی ریاضی
یکشنبه فیزیک شیمی مطالعات زیست
دوشنبه دینی آزمایشگاه شیمی کامپیوتر عربی زبان
سه شنبه ریاضی ریاضی فیزیک آزمایشگاه فیزیک
چهارشنبه دینی شیمی زبان ورزش
پنجشنبه پرورشی جبرانی آزمون المپیاد

برنامه موقت کلاس 4 / 1

  ١ ٢ ٣ ٤ ٥ ٦ ۷ ۸
شنبه فیزیک ریاضی عربی آزمایشگاه فیزیک
یکشنبه ریاضی ورزش ریاضی عربی زبان
دوشنبه شیمی دینی شیمی زبان فارسی
سه شنبه فیزیک مطالعات زیست کامپیوتر
چهارشنبه ادبیات فارسی زبان دینی آزمایشگاه شیمی
پنجشنبه پرورشی جبرانی آزمون المپیاد

برنامه موقت کلاس 5 / 1

  ١ ٢ ٣ ٤ ٥ ٦ ۷ ۸
شنبه عربی فیزیک آزمایشگاه فیزیک زبان عربی
یکشنبه ورزش مطالعات شیمی کامپیوتر
دوشنبه زبان فارسی دینی زبان آزمایشگاه شیمی
سه شنبه زیست فیزیک ریاضی ریاضی
چهارشنبه شیمی دینی ریاضی ادبیات فارسی
پنجشنبه پرورشی جبرانی آزمون المپیاد

Back to Top