آزمون ورودی

همه ساله دانش آموزان متقاضی ثبت نام در دبیرستان دکتر حسابی از طریق آزمون ورودی که شامل ۴۵ سؤال تست ریاضی (کتاب ریاضی دوره راهنمایی) و هوش می‌باشد انتخاب می‌شوند. تقریباً دو برابر ظرفیت ثبت نام، قبولی اعلام می‌شود که از طریق مصاحبه علمی و روانشناسی انتخاب نهایی (حدود ۱۲۰ نفر) صورت می‌گیرد.

Back to Top