آزمایشگاه های فیزیک، شیمی و زیست شناسی

دبیرستان دارای سه آزمایشگاه فیزیک، شیمی و زیست شناسی مجزا و با تجهیزات و امکانات استاندارد می‌باشد. دانش آموزان هر هفته برای هر درس یک جلسه تحت نظارت دبیر مربوط به همراه مسئول آزمایشگاه به گروه‌هایی دو الی سه نفره تقسیم شده و با روپوش سفید به آزمایشگاه درس مربوط هدایت می‌شوند. در آزمایشگاه ابتدا آزمایش توسط دبیر کاملاً به صورت تئوری توضیح داده می‌شود، سپس مسئول آزمایشگاه یک بار آزمایش را به صورت عملی نمایش داده و وسائل و ابزارهای هر آزمایش که از قبل تدارک دیده، در اختیار گروه های دانش آموزی قرار داده می‌دهد و دانش آموزان شخصاً آزمایش‌ها را انجام داده و گزارش کامل آن را در دفاتر خود ثبت می‌نمایند.

Back to Top